Начало » Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност

Уважаеми клиенти и партньори,

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашите продукти и изделия и ни се доверявате.

Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас.

С настоящото уведомление за поверителност "ВИОИВ" ЕООД Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите търговски отношения, в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни

Личните данни се обработват от "ВИОИВ" ЕООД с ЕИК: 202105965,
със седалище: гр. София, р-н Люлин,  ул. Добри Жотев №1 с адрес на управление: в гр. София, р-н Люлин,  ул. Добри Жотев №1
имейл: vioiv@vioiv.bg, телефон: 029581060.

Лични данни, които обработваме

"ВИОИВ" ЕООД обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия;
- ЕГН (за счетоводни нужди - необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
- Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
- Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме личните Ви данни

"ВИОИВ" ЕООД обработва само тези данни, които са необходими за изпълнение на задължения по търговска сделка и/или договор, ако е сключен такъв.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви изпращаме информация и да водим кореспонденция свързана изцяло с търговските ни взаимоотношения: изпращане на писма и оферти, договори и фактури, сертификати и други документи.


Основания за обработване на личните Ви данни

Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас;
- на основание легитимния интерес на "ВИОИВ" ЕООД за целите на търговската дейност.

Разкриване и предаване на лични данни

При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, "ВИОИВ" ЕООД може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
- Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, счетоводител, адвокати). "ВИОИВ" ЕООД превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на Договора, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно "ВИОИВ" ЕООД да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита.
- На други лица в изпълнение на законови задължения на "ВИОИВ" ЕООД или по искане на компетентни публични органи, ако има такива.

"ВИОИВ" ЕООД не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни

"ВИОИВ" ЕООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:
- за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора;
 

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни

Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от "ВИОИВ" ЕООД:

- Право на информация.
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.

- Право на достъп.
Имате право да получите потвърждение от "ВИОИВ" ЕООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва "ВИОИВ" ЕООД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който "ВИОИВ" ЕООД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който "ВИОИВ" ЕООД е получил данните Ви.

- Право на коригиране.
Имате право да поискате от "ВИОИВ" ЕООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас.

- Право на изтриване.
Имате право да поискате от "ВИОИВ" ЕООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:


"ВИОИВ" ЕООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:


- Право на ограничаване на обработването. 
Имате право да изискате от "ВИОИВ" ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:


- Право на възражение.
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост. 
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни. 
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от "ВИОИВ" ЕООД до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2.

Допълнителна информация

За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с "ВИОИВ" ЕООД.

EMS
Thermofin
BITZER
Saginomiya
Herl
ITE
Parker Sporlan
Leitenberger
STANIKO
Refflex
Chemours
CPS
Stella
Besseling
FLEXELEC
Henry Technologies
WTK
Dixell